Lampangpoly หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน    TOP100

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   


| หน่วยงานในสังกัด สอศ. | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | สถานที่ตั้งเกี่ยวกับวิทยาลัย
• ประวัติการจัดตั้ง
• วิสัยทัศน์
• ปรัชญา
• ผลงานดีเด่น
• คณะผู้บริหาร
• ข้อมูลบุคลากร

หลักสูตรที่เปิดสอน
• หลักสูตรระดับ ปวช.
• หลักสูตรระดับ ปวส.
• หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ฝ่ายงานภายในวิทยาลัย
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
• ฝ่ายวิชาการ

เครือข่ายอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง
• วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
• วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
• วิทยาลัยการอาชีพเถิน
• วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ

ผลการประเมินคุณภาพภายใน
• ผลการประเมิน SAR ประจำปีการศึกษา 2554
• ผลการประเมิน SAR ประจำปีการศึกษา 2555
• ผลการประเมิน SAR ประจำปีการศึกษา 2556

แบบสอบถามภาวะการมีงานทำ
• ระดับ ปวช.
• ระดับ ปวส.

เว็บไซต์แนะนำ
• ยุทธนา ชัยวงค์

Download เอกสาร
• ใบขอจัดซื้อวัสดุ

ผลงานนักเรียนนักศึกษา
• นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2556

วารสารอัญชันสาร
• ฉบับที่ 1
• ฉบับที่ 2
• ฉบับที่ 3
• ฉบับที่ 4

Link ที่เกี่ยวข้อง
• Log Out ระบบอินเตอร์เน็ตสถิติ
เยี่ยมชม
451728  
บทความ อัลบั้มภาพ
1  
ติชม
0  
คะแนนโหวด
0  
QR Code Lampang Polytechnic College
ข่าวสาร
รับสมัครนักเรียน ปวช. ปีการศึกษา 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2015-02-20 14:59:56 1494 0 Approve
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จัดกิจกรรมร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2014-12-04 14:44:33 988 0 Approve
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2014-08-28 10:48:08 1211 0 Approve
โครงการฝึกอบรมกีฬาหมากล้อมเบื้องต้น
เมื่อ : 2014-08-28 09:34:50 1176 0 ข่าวประชาสัมพันธ์ Approve
การประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
เมื่อ : 2014-08-27 11:42:38 1190 0 ข่าวประชาสัมพันธ์ Approve
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมต้านยาเสพติด 26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพติด
เมื่อ : 2014-08-27 11:19:03 1267 0 ข่าวประชาสัมพันธ์ Approve
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ To Be Nunber One ต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ อาชีวศึกษาลำปาง ปีการศึกษา 2557
เมื่อ : 2014-08-27 10:50:27 1091 0 ข่าวประชาสัมพันธ์ Approve

ทั้งหมดประกาศ 
   
:-: ประกาศสอบราคา :-: 

  สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ 

  สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า 

  สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 


  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตร.ม.
    จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 


  
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อม
    ครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตร.เมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 


  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  ครั้งที่  2 

  ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  ครั้งที่  1

  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  ครั้งที่  1 งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

  แบบฟอร์มรายงานวิจัย (ฉบับย่อ)  
เอกสารเผยแพร่งานวัดผลและประเมินผล 


  บันทึกหลังการสอน ปวช. 
Update !! 25/02/2558 

  บันทึกหลังการสอน ระยะสั้น 
Update !! 25/02/2558 

  ใบอนุมัติผลการเรียน 
Update !! 25/02/2558 

  แบบประเมินผลการเรียน ปวช. 
Update !! 25/02/2558 

  แบบประเมินผลการเรียน ระยะสั้น 
Update !! 25/02/2558 

  การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง


  การประเมินผลตามสภาพจริง

  การวิเคราะห์การจัดทำเครื่องมือ

  การสร้างเครื่องมือประเมิน

  การออกแบบประเมิน

  การฝึกปฏิบัติการ

  แฟ้มสะสมผลงาน

  แผนภูมิแสดงความก้าวหน้าทางการเรียน ประกาศงานวางแผนและงบประมาณ


  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558|หน้าปก|บทนำ|ข้อมูลพื้นฐาน|แผนปฏิบัติฯ 

  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 


  แบบฟอร์มโครงการ 2558 Update !! 11/02/2558 

  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555

  วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง 


  วิสัยทัศน์ พันธกิจ 3D เศรษฐกิจพอเพียง 

  (ร่าง) ยุทธศาสตร์ สอศ. ปี 2557 - 2558 


Download เอกสาร
 


  ใบขอจัดซื้อวัสดุ (ทั่วไป,วัสดุฝึก) Update !! 21/10/2556 » 

  แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอนเกินภาระงาน ระยะสั้น Update !! 03/06/2556 » 

  แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอนเกินภาระงาน ปวชUpdate !! 03/06/2556 » 

 
 นโยบายสถานศึกษา 3D  (ล่าสุด) »

  นโยบาย/เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา  (ล่าสุด) »
 
   
  ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มขอเบิกพัสดุ  »

  ข้อกำหนดรูปแบบการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน »

  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555 »


ประกาศงานประกันคุณภาพ  

»  เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2554  
 
»  เครื่องมือในการเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา 

»  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554


ประกาศงานบุคลากร  

» แบบขอเลื่อนขั้นฯ 2/57 | แบบรายงานประสิทธิภาพ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

» วิธีการถวายเครื่องราชสักการะ (วางพุ่มเงิน-พุ่มทอง) 
 

»  แบบคำขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (คส.02) (Update!! 12/02/2557) 


»  แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออาุยุใบอนุญาตฯ (คส.02.10 ครู) 

»  แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออาุยุใบอนุญาตฯ (คส.02.20 ผู้บริหารสถานศึกษา) 

»  แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออาุยุใบอนุญาตฯ (คส.02.30 ผู้บริหารการศึกษา) 

»  ชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารกรุงไทย 

»  ชำระเงินค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ผ่านระบบ Pay at Post 

»  คู่มือการประเมินวิทยฐานะ 


»  แนวทางการส่งแบบขอเลื่อนวิทยฐานะ

»  แบบตรวจสอบและรับรองเพื่อขอรับการประเมินมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

»  แบบเสนอรายชื่อเป็นกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง | lampangpoly © 2011
551 หมู่ 1 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร. 054-821567 Fax. 054-821568